รับทำบัญชี

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

สอบบัญชี

บริษัทมีผู้ตรวจ
สอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

gsegvf

ที่ปรึกษา

ภาษีอากร

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียน
บริษัททุกประเภท

gsegvf

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด

บริษัทรับทำบัญชี ที่เน้นงานบริการ รวมทั้งมีประสบการณ์
ด้านบัญชี และที่ปรึกษาภาษีอากรมานานนับ 15 ปี

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด

สำนักงานบัญชี บริษัท สมายล์ แอคเคาท์ จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทรับทำบัญชี ที่เน้นงานบริการ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร มานานนับ 15 ปี  ตามที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้กิจการ บริษัทและห้างหุ้นส่วนต้องมี ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทำบัญชี โดยต้องขึ้นทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น ทางบริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด มีความยินดีที่จะเสนองานบริการให้แก่ท่าน

งานบริการด้านบัญชี

 • บันทึกสมุดรายวันประเภทต่างๆได้แก่ รายวัน ซื้อ-ขาย, รายวันรับ-จ่าย, รายวันทั่วไป ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์
 • บันทึกบัญชีแยกประเภทและทะเบียนสินทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดเตรียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพร้อมนำส่งต่อกรมสรรพากร ได้แก่ ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน พร้อมจัดทำแบบ ภ.พ.30 และนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปี
 • จัดเตรียมแบบแสดงประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด.51 และ จัดเตรียมแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี ภ.ง.ด.50 พร้อมนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • ในกรณีที่ท่านได้รับหนังสือนัดพบจากกรมสรรพากร ทางบริษัทเราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นตัวแทนท่านไปพบกับเจ้าหน้าที่

 

dthrf

งานด้านจดทะเบียนธุรกิจ

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด และร้านค้า
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดเปลี่ยนแปลง, กรรมการเข้า-กรรมการออก, เปลี่ยนอำนาจกรรมการ และการจดเปลี่ยนแปลงทุกชนิด
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนประกันสังคม

งานบริการด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

งานด้านสอบบัญชี

ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานไว้ตรวจสอบและรับรองงบ การเงินของท่าน

dthrf