รับทำบัญชี

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

สอบบัญชี

บริษัทมีผู้ตรวจ
สอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

gsegvf

ที่ปรึกษา

ภาษีอากร

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียน
บริษัททุกประเภท

gsegvf

บริการของเรา : ที่ปรึกษาภาษีอากร


            ปัจจุบันกฎหมายบัญชีและภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย และกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือความผิดอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนภาษี เพื่อมุ่งลดภาระภาษี จะช่วยประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว, เพิ่มความสามารถในการจัดการ, สร้างสภาพคล่องและประสิทธิภาพทางภาษี

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง และ ทันเวลาต่อการตัดสินใจ
  • เสนอแนะและวางแผนภาษี เพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร
  • รับขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย(มีค่าใช้จ่ายตามยอดที่ได้รับคืน)

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด

บริษัทรับทำบัญชี ที่เน้นงานบริการ รวมทั้งประสบการณ์
ด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร นานกว่า 15 ปี